World Library  Religion (346 Books)


General theological literature

 
 • Cover Image

શ્રી શકટાંબિકા સાધના : SHRI SHAKATAMBIKA SADHANA BY HEMANTKUMAR GA...

By: HEMANTKUMAR GAJANAN PADHYA

મહનષિ ગૌતમ ગોત્રિાું સહસ્ત્ર ઔદદચ્ય બ્રાહ્મણોંિાું આરાધ્ય ક ળદેવી જગદ જિિી અંબિકાિાું સ્વરૂપમય પ્રાસુંબગક અિે સ્થાિીય િામાુંકરણ પામેલાું શ્રી શકટાુંબિકા માતાન ું સ્થાિ આ ગોત્ર વુંશીઓ માટે આદરણીય અિે પૂજિીય છે. ઔદદચ્ય પ્રદેશિાું બ્રહ્મવતતથી મહારાજા મૂળરાજ સોલુંકીિાું નિમુંત્રણથી નવનવધ ગોત્રધારી એક હજાર સાડત્રીસ બ્રહ્મક ટ ુંિો નવક્રમ સુંવત ૯૯૮િાું વષતમાું ગ જરાત આવેલાું અિે મહારાજાિી નવિનુંતિે માિ આપી તેમિા ુંઆનથિક યોગદાિથી અહીં સ્થાયી થયેલા.ું ગૌતમ ગોત્રિા ું બ્રહ્મણો પણ...

પ્રસ્તાવિા મહનષિ ગૌતમ ગોત્રિાું બ્રાહ્મણોિાું આરાધ્ય ક ળદેવી શ્રી અંબિકામાતાિાું આદદકાળિાું પ ષ્પાદર અિે હાલિાું પરવાદળ િામે ઓળખાતાું ગામમાું શ્રી શકટાુંબિકા માતાિાુંસ્વરૂપે સ્થાનપત થયેલાું સ પ્રનસદ્ધ મુંદદરિાું ભવય પ િઃનિમાતણિી શતાબ્દદ સમારોહિી અિોખી ઉજવણીિાું શ ભ પ્રસુંગે અમારી આરાધ્ય ક લદેવી મહાશક્તત માતા શ્રી શકટુંબિકાજીિાું ચરણાનવિંદમાું શ્રી હેમુંતક માર ગજાિિ પાધ્યા રબચત ગ જરાતી અિે દહિંદી ભજિો આરતી ગરિાું ધૂિ ઈત્યાદદિિી ભક્તતસાધિા સ્વરૂપી ‘’શ્રી શકટાબુંિકા સાધિા’ ...

Read More
 • Cover Image

DIWA : Studies in Philosophy and Theology, Volume 37

By: Ph.D. Randolf Carino Flores, Editor

DIWA: Studies in Philosophy and Theology is a refereed journal published twice a year by the graduate schools of Christ the King Mission Seminary (Quezon City) and Divine Word Seminary (Tagaytay City in the Philippines.

"It has been twenty years since Dionisio Miranda’s Buting Pinoy came out of the press in 1992. It is a precious and pioneering work in Filipino ethics, a scholarly attempt at inculturation, “on the hand of Christianity and moral theology and, on the other, of ethics in general and of Filipino morality in particular, for ourselves and our fellowmen of today.”

Read More
 • Cover Image

Dadabhagwan Nu Atmavignan (In Assamese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

What do all the living beings (jivas) search for? They are looking for happiness, but the happiness is short-lived. People go out to weddings and to the theater for entertainment, but their misery returns again. When unhappiness follows happiness, how can you call it happiness? It is the happiness of delusion. Happiness should be permanent. This is nothing but temporary happiness; an imaginary happiness. What is every soul (atma) searching for? It is looking for happines...

Read More
 • Cover Image

Avoid Clashes (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

As much as we would prefer otherwise, life includes its measure of unpleasant and unfavorable circumstances. In dealing with difficult people, facing unhealthy relationships, in family relationships, or in the midst of marriage problems, clashes occur. We might even say that some of our relationships are the very definition of conflict! We ask ourselves, how can we possibly avoid conflict in these emotionally-charged situations? In the book “Avoid Clashes”, Gnani Puru...

Read More
 • Cover Image

Pratikraman: The Master Key that Resolves all Conflicts Originally...

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Those seeking to lead a spiritual life inevitably face challenges in their sincere pursuit of spirituality and practice. As spiritual development progresses, facing the many unintentional mistakes made through mind, speech, and conduct can become disconcerting. Naturally one begins to wonder, “Is it too late to apologize?”, “How to forgive and forget in unhealthy relationships?” and, “How to forgive yourself - both for mistakes of the past and for ongoing mistakes in...

Read More
 • Cover Image

Who am I? (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Who hasn’t asked themselves what there is to life beyond just living? What is true purpose in life? There must be higher purpose than just living… In the book “Who am I?”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan describes that one’s ultimate life purpose is to find an answer to the age-old unanswered question of spiritual seekers: Who am I, and who is the ‘doer’ of all that happens in life? Dadashri also resolves questions such as: “What is the nat...

Read More
 • Cover Image

Simple & Effective Science for Self Realization (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

In moments of reflection, it is only natural to wonder what is the true purpose in life and to ask, behind the constant efforts made just in “living”, what is it that we are seeking? In the book “Self Realization”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan reveals the science of Self realization, describing that attaining knowledge of Self is ultimate life purpose, and is the beginning of lasting, permanent happiness. Pujya Dadashri explains that all...

Read More
 • Cover Image

Fault is of Sufferer (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

There are times in life when we must endure suffering due to no fault on our part – or so it seems. In painful circumstances, we naturally question, “Why me? Am I wrong? It’s not my fault!” Such situations may feel like the very definition of suffering. In the book “Fault is of the Sufferer”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan provides spiritual solutions to common and everyday forms of suffering such as dealing with difficult people, facing unhe...

Read More
 • Cover Image

Fault is of Sufferer (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

There are times in life when we must endure suffering due to no fault on our part – or so it seems. In painful circumstances, we naturally question, “Why me? Am I wrong? It’s not my fault!” Such situations may feel like the very definition of suffering. In the book “Fault is of the Sufferer”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan provides spiritual solutions to common and everyday forms of suffering such as dealing with difficult people, facing unhe...

Read More
 • Cover Image

The Essence of All Religion (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Those seeking to lead a spiritual life inevitably face challenges in their pursuit of spirituality and practice. As spiritual development progresses, facing one’s faults, failures, and unintentional mistakes can become disconcerting – even for the most sincere seeker. One may then ask, “What are the benefits of the different types of religion? From the many religions of the world, which practices will accelerate my spiritual growth and help me learn how to become more...

Read More
 • Cover Image

Adjust Everywhere (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Life requires continuous adjustment in relation to unpleasant and unfavorable circumstances. In everyday situations (such as opening an umbrella in the rain, or wearing a jacket in the cold) we generally don’t resist these required adjustments. However, when dealing with difficult people, facing unhealthy relationships, in family relationships, or in the midst of marriage problems, adjustments become increasingly difficult. Some of our relationships could even be said to...

Read More
 • Cover Image

Anger (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Anger management is a popular and necessary topic in today’s world. In dealing with difficult people, in our family relationships, or in facing marriage problems, we simply do not know how to deal with anger! When dealing with anger, we may wonder, “Am I right?” or “How can I make myself understood?” Some of our relationships can be said to be the very definition of conflict! Lacking conflict resolution skills, and out of a sense of powerlessness in our circumstances,...

Read More
 • Cover Image

Science of Karma (In Portuguese)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Over the course of life, many people become puzzled by circumstances beyond their control – both their own and those of others. It is only natural to wonder, “Why do bad things happen to good people?” While investigating, if one encounters the principle of karma, one may still be left asking, “What does karma mean, and how exactly does it work?” In the book “The Science of Karma”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan explains the meaning of karm...

Read More
 • Cover Image

The Fault is of the Sufferer (In Telugu)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

There are times in life when we must endure suffering due to no fault on our part – or so it seems. In painful circumstances, we naturally question, “Why me? Am I wrong? It’s not my fault!” Such situations may feel like the very definition of suffering. In the book “Fault is of the Sufferer”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan provides spiritual solutions to common and everyday forms of suffering such as dealing with difficult people, facing unhe...

Read More
 • Cover Image

Adjust Everywhere (In Telugu)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Life requires continuous adjustment in relation to unpleasant and unfavorable circumstances. In everyday situations (such as opening an umbrella in the rain, or wearing a jacket in the cold) we generally don’t resist these required adjustments. However, when dealing with difficult people, facing unhealthy relationships, in family relationships, or in the midst of marriage problems, adjustments become increasingly difficult. Some of our relationships could even be said to...

Read More
 • Cover Image

Who Am I? (In Telugu)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Who hasn’t asked themselves what there is to life beyond just living? What is true purpose in life? There must be higher purpose than just living… In the book “Who am I?”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan describes that one’s ultimate life purpose is to find an answer to the age-old unanswered question of spiritual seekers: Who am I, and who is the ‘doer’ of all that happens in life? Dadashri also resolves questions such as: “What is the nat...

Read More
 • Cover Image

Avoid Clashes (In Telugu)

By: Dada Bhagwan; Niruben Amin, Editor

As much as we would prefer otherwise, life includes its measure of unpleasant and unfavorable circumstances. In dealing with difficult people, facing unhealthy relationships, in family relationships, or in the midst of marriage problems, clashes occur. We might even say that some of our relationships are the very definition of conflict! We ask ourselves, how can we possibly avoid conflict in these emotionally-charged situations? In the book “Avoid Clashes”, Gnani Puru...

Read More
 • Cover Image

Whatever Has Happened Is Justice ( In Telugu)

By: Dada Bhagwan; Niruben Amin, Editor

There are times in life when we must endure suffering due to no fault on our part – or so it seems. Life circumstances can appear terribly unjust. Naturally we question, “Why me? Am I wrong? It’s not my fault!” Or we witness others suffering injustice, and are left wondering, “Why do bad things happen to good people?” Added to the many problems in everyday life, these situations can feel like the very definition of suffering. We may conclude that there is no God, q...

Read More
 • Cover Image

Who am I (In Punjabi)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Who hasn’t asked themselves what there is to life beyond just living? What is true purpose in life? There must be higher purpose than just living… In the book “Who am I?”, Gnani Purush (embodiment of Self knowledge) Dada Bhagwan describes that one’s ultimate life purpose is to find an answer to the age-old unanswered question of spiritual seekers: Who am I, and who is the ‘doer’ of all that happens in life? Dadashri also resolves questions such as: “What is the nat...

Read More
 • Cover Image

Manav Dharma (In Punjabi)

By: Dada Bhagwan; Deepakbhai Desai, Editor

Birth, education, job, marriage, kids, family and at the end…death! Is this the standard cycle of life to be followed? What is the ultimate goal of life? Why do we have to take birth? The human body that we have got…should do the duty of being humane. There should be humanity in life. According to Dadashri, the Gnani Purush (the enlightened one), humanity is that when someone hurts you, troubles you, you don’t like it. Hence, you should also not hurt anyone. That is t...

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 346 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.